Search form

Jɔ̌n 13:24

24Símun Píta amak yi nɛ awɔ arɛm bɛ, “Ghatí bhɛ́sɛ́ mmu anɛ ɔ́rɛ̀m nɔ ɛ̌ti yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index