Search form

Jɔ̌n 13:25

25Nkoŋo wu akokosi mmʉɛt nɛ Yesu abhɛ́p yi bɛ, “Acha, chí agha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index