Search form

Jɔ̌n 13:26

26Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Chi mmu anɛ mɛ̌tap chɔŋ brɛt anɛ amɛm nchán nnok nchyɛ́ yí.” Yesu asɔt yɛ ɛkpɔkɔ́ brɛt atap ndǔ nnok, achyɛ Júdas, mmɔ̌ Símun Iskariɔt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index