Search form

Jɔ̌n 13:27

27Nɛsɔt Júdas ásɔ́rɛ́ brɛt wu, Satan akó yi anti. Yesu aghati yi bɛ, “Ɔ́kɛ́ chɔŋti mpok bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɔ́yàŋ bɛkʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index