Search form

Jɔ̌n 13:28

28Bakoŋo Yesu báchák kɛrɨŋɨ ntí anɛ Yesu árɛ́mɛ́ nɔ ntá Júdas.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index