Search form

Jɔ̌n 13:29

29Tɛ̌ndu Júdas kɛ ákɛm nyaka ɛbhǎ nkáp, mbɔk ɛyap báré kaysi bɛ Yesu ǎghàti yi chi bɛ ándɔ́k, ánkú mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ básɔt mɛnyiɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ. Báchák bákáysi bɛ Yesu ato yi ándɔ́k ánchyɛ́ nkáp ntá bachɛ́bhɛ́bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index