Search form

Jɔ̌n 13:3

3Yesu arɨ́ŋɨ́ bɛ ɛtayi achyɛ yi bɛtaŋ amfay mɛnyɨŋ mɛnkɛm, nɛ bɛ́ yí afú chí ntá Mandɛm nɛ ǎpɛ̀tnsɛm ntá Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index