Search form

Jɔ̌n 13:30

30Júdas ásɔ́rɛ́ nɔ́kɔ́ ɛkpɔkɔ́ brɛt ɛyɔ, afú nɛfí tɛ́mté. Nɛ bɛti bɛ́gʉ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index