Search form

Jɔ̌n 13:31

Ɛbhé ɛkɔ

31Júdas áfú nɔ́kɔ́, Yesu arɛm bɛ, “Nɛ́nɛ, chɔŋ bo mángɔ́ ndu báchyɛ Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm kɛnoko, nɛ bɛfʉɛt ntá yi mángɔ ndu bachyɛ Mandɛm kɛnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index