Search form

Jɔ̌n 13:33

33Bɔ̌bha, mpú pɛrɛ tat nɛ bhe. Chɔŋ mǎnjáŋ mɛ, kɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí nyaka bǒbati bo Israɛl, nchí ghati bhe nɛ́nɛ bɛ, ‘Ɛbhak ɛnɛ́ mɛ̌rɔ̀ŋ, bǎpú kwáy bɛ́twɔ arɛ́’.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index