Search form

Jɔ̌n 13:34

34Nchí chyɛ be ɛbhé ɛkɔ. Kɔŋ ka batɨ mbɔnyu nkɔ́ŋ be. Ɛnyu ɛyɔ kɛ̌ bǎbhɔ́ŋɔ́ bɛkɔŋ batɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index