Search form

Jɔ̌n 13:35

35Mbák mǎnkɔ́ŋ batɨ, chɔŋ ɛ́nkʉ bǒ mankɛm mándɨŋɨ bɛ bǎchí bakoŋo bha.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index