Search form

Jɔ̌n 13:36

Yesu yí chɔŋ Pita antaŋa yi

(Mt 26.31-35; Mk 14.27-31; Lk 22.31-34)

36Símun Píta abhɛp Yesu bɛ, “Acha, ɔ̌rɔ̀ŋ fá?” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Ɛbhak ɛnɛ́ mɛ̌rɔ̀ŋ, ɔpú kway bɛ́twɔ arɛ́ nɛ́nɛ, kɛ chɔŋ ɔ́nkoŋo mɛ arɛ́ ansɛmpok.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index