Search form

Jɔ̌n 13:38

38Yesu arɛm ntá yi bɛ, “Ɔbhɛ́ yɛ̌ chí nɛwú ɔká bɛ́gu ɛ̌ti ya? Tɛtɛ̌tɛp, nkɔk apɛrɛ́ kok nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɛn, chɔŋ ɔ́ndɛm ndɔŋ ɛ́rát bɛ ɔbhɨkɨ rɨŋɨ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index