Search form

Jɔ̌n 13:4

4Mpok báchɔ́kɔ́ mɛnyiɛ nɛnyíɛ́ ɛnɔ, Yesu afaté, afɛrɛ ɛ́wɛt ɛyi amʉɛt, asɔt táwáy atɛ́m ɛbho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index