Search form

Jɔ̌n 13:5

5Asɔt yɛ manyiɛp afyɛ́ ndǔ ɛnyɨŋ, abho bɛso bɛkak bakoŋo bhi, antɛsɛ nɔkɔ nɛ táwáy anɛ yi átɛ́mɛ́ ɛbho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index