Search form

Jɔ̌n 13:6

6Áchwɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ ntá Símun Píta, Píta arɛm bɛ, “Acha, ɔ̌yàŋ bɛso bɛkak ɛbha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index