Search form

Jɔ̌n 13:7

7Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Nɛ́nɛ, ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ ntí anɛ mɛ̌kʉ̀ ɛnyɨŋ ɛnɛ mɛ̌kʉ̀, kɛ ansɛmpok chɔŋ ɔ́njwimɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index