Search form

Jɔ̌n 13:8

8Píta arɛm bɛ, “Ɔbhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛso mɛ bɛkak wáwák.” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mbák mbɨ́kɨ́ so bɛkak ɛbhɛ, nɔ mɛmay nɛ wɔ sɛ́may.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index