Search form

Jɔ̌n 13:9

9Píta arɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, ɔ́kɛ́ so chi ndiɛrɛ bɛkak ɛbha, sǒ amɔ́ ya nɛ ntí wa nkwɔ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index