Search form

Jɔ̌n 14

Yesu kɛ áchí mbi anɛ mmu ákòŋo kɛ angɔ Ɛta

1Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Bǎkɛ́ rɔ batɨ ánsɔ́ŋɔ́rí be amɛm. Sɨkɨ́ ká ntɨ nɛ Mandɛm, mǎnsɨkɨ ntɨ nɛ mɛnkwɔ. 2Ɛkɛt Ɛtaya ɛbhɔŋ bɛyǎ bɔ̌bɛkɛt. Mbɔ ɛ́pú nɔ, mbʉ mbɨ́kɨ́ ghati bhe bɛ nchí rɔ́ŋ arɛ́ bɛ́tóŋti ɛbhak ntá yɛka. 3Nɛ nnáŋ, ndɔ́k, ngókó ɛbhak mbʉrɛ́, ntá yɛka chɔŋ mpɛtnsɛm, nsɔt be, bɛ́ nɛbhʉɛt anɛ nchí, bě nkwɔ mambák arɛ. 4Bǎrɨŋɨ mbi anɛ árɔ̀ŋ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ mɛ̌rɔ̀ŋ.” 5Tɔmás arɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nɛbhʉɛt anɛ ɔ́rɔ̀ŋ, ná sɛ́kwày bɛrɨŋɨ mbi?” 6Yesu aghati yi bɛ, “Mɛ kɛ nchí mbi, mɛ kɛ nchí tɛtɛp, mɛ kɛ nchí nɛpɛ́m. Yɛ̌ mmu apu kway bɛ́twɔ ntá Ɛta ɛnɛ́ ábhɨ́kɨ́ fʉɛt ntá ya. 7Mbɔ bǎrɨ́ŋɨ́ mɛ́ tɛtɛp, mbʉ́ bǎrɨ́ŋɨ́ Ɛtaya nkwɔ́. Nɛbho nɛ́nɛ, bǎrɨŋɨ yí nɛ mǎnáŋ bǎghɔ́ yí.”

8Fílip arɛm bɛ, “Acha, tɔ́ŋ bhɛ́sɛ́ mbɔŋ ɛtayɛ. Ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛnɛ sɛ́yàŋ ɛ́pú.” 9Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Fílip, mpok anɛ nkɛm nchí nɛ bhe, yɛ̌ nɔ, ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ? Mmu ángɔ́ mɛ nɔ́ aghɔ Ɛtaya nkwɔ. Ná ɔ́rɛ̀m yɛ bɛ, ‘Tɔ́ŋ bhɛsɛ́ ɛtayɛ?’ 10Ɔbhɨ́kɨ́ noko bɛ nchí babhát nɛ Ɛtaya nɛ Ɛtaya achi babhat nɛ mɛ? Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́ghàti bhe, mpú kʉ nɔ chi ndǔ mmʉɛ́t ɛya. Ɛtaya mmu achí babhat nɛ mɛ ǎkʉ̀ bɛtɨk ɛbhi. 11Nokó ka ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí bhe bɛ́ nchí babhat nɛ Ɛtaya nɛ Ɛtaya achi babhat nɛ mɛ. Mbák bápú kway mɛnoko mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌rɛ̀m, nokó ká ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀.”

12Tɛtɛ̌tɛp, “Mmu anɛ asɨkɨ ntɨ nɛ mɛ, ǎkway bɛ́kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀. Ǎkwáy bɛ́kʉ yɛ̌ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chá ɛbhɛn, mbɔnyunɛ mɛ̌rɔ̀ŋ ntá Ɛtaya. 13Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɛ́bhɛ́ ndǔ nnyɛ́n ɛna, chɔŋ nkʉ yɔ́ bɛ́ bo mángɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmɔ́ ákʉ̀ nɛ mánchyɛ Ɛta kɛnókó ɛ̌ti Mɔ́ywi. 14Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhɛ́bhɛ́ ndǔ nnyɛ́n ɛna, chɔŋ nkʉ yɔ nta yɛka.”

Bariɛp bɛto Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

15Yesu apɛt aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Mbák bǎkɔŋ mɛ, bʉrɛ́ ká ɛyɔŋ ɛbha. 16Mbák bǎkʉ̀ nɔ, chɔŋ nnɨk Ɛtaya mmʉɛt, nɛ yi anchyɛ bhe Nkwak achak, yi ambák nɛ bhe mpoknkɛm. 17Yí chí Ɛfóŋó ɛnɛ ɛ́kʉ̀ bo mándɨ́ŋɨ́ barak anɛ tɛtɛp. Bǒ mmɨk bápú kway bɛsɔt yi nɛ maŋák mbɔnyunɛ bápú kway bɛghɔ yi, nɛ bapu kway bɛrɨŋɨ yí. Kɛ chɔŋ mǎndɨ̀ŋɨ yi mbɔnyunɛ ǎbhák chɔŋ nɛ bhe, nɛ amɛm batɨ yɛka.”

18Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Nnáŋ ndɔ́k, mpú rɔ mǎmbák mbɔ bɔ̌bɛrǎ. Chɔŋ mpɛtnsɛm ntá yɛka. 19Mandú mpok, bǒ mmɨk bápú pɛrɛ ghɔ́ mɛ kɛ bǎghɔ́ chɔŋ mɛ. Nɛ tɛ̌ndu mpɛt nchi bhak chɔŋ nɛpɛ́m, chɔŋ bě nkwɔ mǎmpɛt mǎmbak nɛpɛ́m. 20Ndǔ nywɔp ɛnɔ, chɔŋ mǎndɨŋɨ bɛ́ nchí babhat nɛ Ɛtaya, nɛ bǎchi babhat nɛ mɛ, nɛ nchí babhat nɛ bhe. 21Mmu anɛ ághòk ɛnyɨŋ mɛ̌rɛ̀m ánkʉ mbɔ ɛnyu yi ághókó, yi kɛ áchí mmu anɛ ákɔ́ŋɔ́ mɛ. Nɛ Ɛtaya akɔŋ mmu anɛ akɔŋ mɛ. Mɛnkwɔ́ nchí kɔŋ bɛ yi ántwɔ́ ntá yi, nkʉ yí ándɨŋɨ mɛ.” 22Júdas, [anɛ áchí kɛkúrí nɛ Júdas Iskariɔt] abhɛ́p Yesu bɛ, “Acha, ndaká yí ɔ́twɔ̀ chɔŋ chi ntá yɛsɛ bakoŋo bhɛ bɛ́kʉ sɛ́ndɨ́ŋɨ́ wɔ, kɛbhák bɛ́ ɔ̌kʉ nɔ chi ntá bǒ mmɨk bachak?” 23Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mmu anɛ ákɔ́ŋɔ́ mɛ, ǎbhʉ̀rɛ ɛyɔŋ ɛya. Ɛtaya ǎkɔ̀ŋ yi. Nɛ mɛ, nɛ Ɛtaya sɛ́ntwɔ sɛnchɔkɔ nɛ yi. 24Mmǔ anɛ abhɨ́kɨ́ kɔŋ mɛ, apú bhʉɛrɛ ɛyɔŋ ɛya. Mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bǎghoko mɛ ntɔ́ŋɔ́, bɛ́bhɨ́kɨ́ fu ntá ya. Bɛ́fu chi ntá Ɛtaya mmu átó mɛ.

25“Ngátí bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn ɛnɛ́ mbʉɛ́t nɛ bhe. 26Kɛ Ɛta ǎtò chɔŋ Nkwak ndǔ nnyɛ́n ɛna. Yí wu chi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. Ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ antɔŋ be yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ankwak be mǎntɨk mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn ngáti bhe. 27Nchí rɔ kpák ámbák nɛ bhe. Nchí chyɛ bhe kpák anɛ áfù ntá ya. Puyɛ̌ ɛnyǔ mmɨk áchyɛ̀ bho kpák kɛ̌ mɛ̌chyɛ. Bǎkɛ rɔ batɨ ánsɔ́ŋɔ́rí bhe amɛm, nɛ bǎkɛ rɔ bɛcháy mɛ́mbak amɛm batɨ yɛka. 28Bǎghok ndu ngátí bhe bɛ, ‘Mɛ̌rɔ̀ŋ, kɛ chɔŋ mpɛtnsɛm ntá yɛká.’ Mbɔ bǎkɔ̀ŋ mɛ mbʉ bǎbhɔŋ maŋák bɛ́ mɛ̌rɔ̀ŋ ntá Ɛtaya, mbɔnyunɛ Ɛtaya acha mɛ. 29Ngátí nɔ́ bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ́nɛ ɛnɛ́ bɛ́bhɨ́kɨ́ re fakari, nɛ ntí bɛ mɛ́náŋ mɛ́mfákárí, mǎnókó. 30Mpú pɛrɛ ghati bhe bɛyǎ mɛnyɨŋ mbɔnyunɛ mfɔ mmɨk ǎtwɔ̀. Abhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ amfay ya. 31Kɛ nchí kʉ chí mbɔ ɛnyǔ Ɛtaya ághátí mɛ, bɛ́ bǒ mmɨk mándɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ yi. Faté ká sɛ́ndɔ́k.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index