Search form

Jɔ̌n 14:1

Yesu kɛ áchí mbi anɛ mmu ákòŋo kɛ angɔ Ɛta

1Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Bǎkɛ́ rɔ batɨ ánsɔ́ŋɔ́rí be amɛm. Sɨkɨ́ ká ntɨ nɛ Mandɛm, mǎnsɨkɨ ntɨ nɛ mɛnkwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index