Search form

Jɔ̌n 14:10

10Ɔbhɨ́kɨ́ noko bɛ nchí babhát nɛ Ɛtaya nɛ Ɛtaya achi babhat nɛ mɛ? Mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ́ghàti bhe, mpú kʉ nɔ chi ndǔ mmʉɛ́t ɛya. Ɛtaya mmu achí babhat nɛ mɛ ǎkʉ̀ bɛtɨk ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index