Search form

Jɔ̌n 14:11

11Nokó ka ɛnyɨŋ ɛnɛ ngátí bhe bɛ́ nchí babhat nɛ Ɛtaya nɛ Ɛtaya achi babhat nɛ mɛ. Mbák bápú kway mɛnoko mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌rɛ̀m, nokó ká ɛ̌ti mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index