Search form

Jɔ̌n 14:12

12Tɛtɛ̌tɛp, “Mmu anɛ asɨkɨ ntɨ nɛ mɛ, ǎkway bɛ́kʉ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mɛ̌kʉ̀. Ǎkwáy bɛ́kʉ yɛ̌ chí mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́chá ɛbhɛn, mbɔnyunɛ mɛ̌rɔ̀ŋ ntá Ɛtaya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index