Search form

Jɔ̌n 14:13

13Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bǎbhɛ́bhɛ́ ndǔ nnyɛ́n ɛna, chɔŋ nkʉ yɔ́ bɛ́ bo mángɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn mmɔ́ ákʉ̀ nɛ mánchyɛ Ɛta kɛnókó ɛ̌ti Mɔ́ywi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index