Search form

Jɔ̌n 14:14

14Yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ bábhɛ́bhɛ́ ndǔ nnyɛ́n ɛna, chɔŋ nkʉ yɔ nta yɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index