Search form

Jɔ̌n 14:15

Bariɛp bɛto Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ

15Yesu apɛt aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Mbák bǎkɔŋ mɛ, bʉrɛ́ ká ɛyɔŋ ɛbha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index