Search form

Jɔ̌n 14:17

17Yí chí Ɛfóŋó ɛnɛ ɛ́kʉ̀ bo mándɨ́ŋɨ́ barak anɛ tɛtɛp. Bǒ mmɨk bápú kway bɛsɔt yi nɛ maŋák mbɔnyunɛ bápú kway bɛghɔ yi, nɛ bapu kway bɛrɨŋɨ yí. Kɛ chɔŋ mǎndɨ̀ŋɨ yi mbɔnyunɛ ǎbhák chɔŋ nɛ bhe, nɛ amɛm batɨ yɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index