Search form

Jɔ̌n 14:18

18Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Nnáŋ ndɔ́k, mpú rɔ mǎmbák mbɔ bɔ̌bɛrǎ. Chɔŋ mpɛtnsɛm ntá yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index