Search form

Jɔ̌n 14:19

19Mandú mpok, bǒ mmɨk bápú pɛrɛ ghɔ́ mɛ kɛ bǎghɔ́ chɔŋ mɛ. Nɛ tɛ̌ndu mpɛt nchi bhak chɔŋ nɛpɛ́m, chɔŋ bě nkwɔ mǎmpɛt mǎmbak nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index