Search form

Jɔ̌n 14:2

2Ɛkɛt Ɛtaya ɛbhɔŋ bɛyǎ bɔ̌bɛkɛt. Mbɔ ɛ́pú nɔ, mbʉ mbɨ́kɨ́ ghati bhe bɛ nchí rɔ́ŋ arɛ́ bɛ́tóŋti ɛbhak ntá yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index