Search form

Jɔ̌n 14:20

20Ndǔ nywɔp ɛnɔ, chɔŋ mǎndɨŋɨ bɛ́ nchí babhat nɛ Ɛtaya, nɛ bǎchi babhat nɛ mɛ, nɛ nchí babhat nɛ bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index