Search form

Jɔ̌n 14:21

21Mmu anɛ ághòk ɛnyɨŋ mɛ̌rɛ̀m ánkʉ mbɔ ɛnyu yi ághókó, yi kɛ áchí mmu anɛ ákɔ́ŋɔ́ mɛ. Nɛ Ɛtaya akɔŋ mmu anɛ akɔŋ mɛ. Mɛnkwɔ́ nchí kɔŋ bɛ yi ántwɔ́ ntá yi, nkʉ yí ándɨŋɨ mɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index