Search form

Jɔ̌n 14:22

22Júdas, [anɛ áchí kɛkúrí nɛ Júdas Iskariɔt] abhɛ́p Yesu bɛ, “Acha, ndaká yí ɔ́twɔ̀ chɔŋ chi ntá yɛsɛ bakoŋo bhɛ bɛ́kʉ sɛ́ndɨ́ŋɨ́ wɔ, kɛbhák bɛ́ ɔ̌kʉ nɔ chi ntá bǒ mmɨk bachak?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index