Search form

Jɔ̌n 14:23

23Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Mmu anɛ ákɔ́ŋɔ́ mɛ, ǎbhʉ̀rɛ ɛyɔŋ ɛya. Ɛtaya ǎkɔ̀ŋ yi. Nɛ mɛ, nɛ Ɛtaya sɛ́ntwɔ sɛnchɔkɔ nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index