Search form

Jɔ̌n 14:24

24Mmǔ anɛ abhɨ́kɨ́ kɔŋ mɛ, apú bhʉɛrɛ ɛyɔŋ ɛya. Mɛnyɨŋ ɛbhɛ́n bǎghoko mɛ ntɔ́ŋɔ́, bɛ́bhɨ́kɨ́ fu ntá ya. Bɛ́fu chi ntá Ɛtaya mmu átó mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index