Search form

Jɔ̌n 14:26

26Kɛ Ɛta ǎtò chɔŋ Nkwak ndǔ nnyɛ́n ɛna. Yí wu chi Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. Ánáŋ ántwɔ́, chɔŋ antɔŋ be yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ, ankwak be mǎntɨk mɛnyɨŋ mɛnkɛm ɛbhɛn ngáti bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index