Search form

Jɔ̌n 14:27

27Nchí rɔ kpák ámbák nɛ bhe. Nchí chyɛ bhe kpák anɛ áfù ntá ya. Puyɛ̌ ɛnyǔ mmɨk áchyɛ̀ bho kpák kɛ̌ mɛ̌chyɛ. Bǎkɛ rɔ batɨ ánsɔ́ŋɔ́rí bhe amɛm, nɛ bǎkɛ rɔ bɛcháy mɛ́mbak amɛm batɨ yɛka.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index