Search form

Jɔ̌n 14:28

28Bǎghok ndu ngátí bhe bɛ, ‘Mɛ̌rɔ̀ŋ, kɛ chɔŋ mpɛtnsɛm ntá yɛká.’ Mbɔ bǎkɔ̀ŋ mɛ mbʉ bǎbhɔŋ maŋák bɛ́ mɛ̌rɔ̀ŋ ntá Ɛtaya, mbɔnyunɛ Ɛtaya acha mɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index