Search form

Jɔ̌n 14:29

29Ngátí nɔ́ bhe mɛnyɨŋ ɛbhɛn nɛ́nɛ ɛnɛ́ bɛ́bhɨ́kɨ́ re fakari, nɛ ntí bɛ mɛ́náŋ mɛ́mfákárí, mǎnókó.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index