Search form

Jɔ̌n 14:3

3Nɛ nnáŋ, ndɔ́k, ngókó ɛbhak mbʉrɛ́, ntá yɛka chɔŋ mpɛtnsɛm, nsɔt be, bɛ́ nɛbhʉɛt anɛ nchí, bě nkwɔ mambák arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index