Search form

Jɔ̌n 14:30

30Mpú pɛrɛ ghati bhe bɛyǎ mɛnyɨŋ mbɔnyunɛ mfɔ mmɨk ǎtwɔ̀. Abhɨ́kɨ́ bhɔŋ bɛtaŋ amfay ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index