Search form

Jɔ̌n 14:31

31Kɛ nchí kʉ chí mbɔ ɛnyǔ Ɛtaya ághátí mɛ, bɛ́ bǒ mmɨk mándɨ́ŋɨ́ bɛ́ nkɔŋ yi. Faté ká sɛ́ndɔ́k.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index