Search form

Jɔ̌n 14:4

4Bǎrɨŋɨ mbi anɛ árɔ̀ŋ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ mɛ̌rɔ̀ŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index