Search form

Jɔ̌n 14:5

5Tɔmás arɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, sɛ́bhɨ́kɨ́ rɨŋɨ nɛbhʉɛt anɛ ɔ́rɔ̀ŋ, ná sɛ́kwày bɛrɨŋɨ mbi?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index