Search form

Jɔ̌n 14:6

6Yesu aghati yi bɛ, “Mɛ kɛ nchí mbi, mɛ kɛ nchí tɛtɛp, mɛ kɛ nchí nɛpɛ́m. Yɛ̌ mmu apu kway bɛ́twɔ ntá Ɛta ɛnɛ́ ábhɨ́kɨ́ fʉɛt ntá ya.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index