Search form

Jɔ̌n 14:7

7Mbɔ bǎrɨ́ŋɨ́ mɛ́ tɛtɛp, mbʉ́ bǎrɨ́ŋɨ́ Ɛtaya nkwɔ́. Nɛbho nɛ́nɛ, bǎrɨŋɨ yí nɛ mǎnáŋ bǎghɔ́ yí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index