Search form

Jɔ̌n 14:8

8Fílip arɛm bɛ, “Acha, tɔ́ŋ bhɛ́sɛ́ mbɔŋ ɛtayɛ. Ɛnyɨŋ ɛ́chák ɛnɛ sɛ́yàŋ ɛ́pú.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index