Search form

Jɔ̌n 14:9

9Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Fílip, mpok anɛ nkɛm nchí nɛ bhe, yɛ̌ nɔ, ɔbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ mɛ? Mmu ángɔ́ mɛ nɔ́ aghɔ Ɛtaya nkwɔ. Ná ɔ́rɛ̀m yɛ bɛ, ‘Tɔ́ŋ bhɛsɛ́ ɛtayɛ?’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index